Afspraken & Regels

Contact met ouders en verzorgers

Absent- en betermelding

Indien een leerling door ziekte of een andere oorzaak afwezig is, ontvangen wij vóór 08.30 uur bericht van de ouders/verzorgers, telefonisch of via verzuim@ijsselcollege.nl. Zodra uw kind weer beter is, willen wij ook weer een melding van u. Daarmee voorkomen wij misverstanden.

Een kind kan alleen ziek naar huis gaan als de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn. Het is dus van belang dat de school de ouders/verzorgers overdag kan bereiken en daarvoor over de nodige telefoonnummers beschikt.

Ouderavonden

In de eerste periode van het schooljaar organiseert de school voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in alle leerjaren een ouderavond. Tijdens deze ouderavonden maken ouders/verzorgers kennis met de mentor en geeft de school informatie die speciaal voor dat leerjaar belangrijk is.

We informeren de leerling en de ouders/verzorgers over de voortgang van de studie met behulpvan het rapport. In beide vestigingen is er gelegenheid voor ouders/verzorgers om de resultaten die op het rapport staan te bespreken.

Alle ouderavonden zijn opgenomen in de jaaragenda en de ouders/verzorgers ontvangen voor iedere ouderavond een uitnodiging.

Daarnaast organiseert de school incidenteel extra ouderavonden voor ouders/verzorgers die mee willen denken over de koers van de school, die belangstelling hebben voor bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen of thema’s als opvoeding.

Website en portal

Het IJsselcollege heeft een eigen website. Onze website is vooral bedoeld voor belangstellenden van buiten. De site biedt beknopte, algemene informatie en nieuwsberichten.

De meeste informatie staat echter op de beveiligde portal. De interne website, waarvoor een inlogcode nodig is. Leerlingen kunnen hier digitale opdrachten en de studeerwijzers downloaden en in veel gevallen ook hun opdrachten inleveren.

Ouders/verzorgers krijgen een eigen inlogcode voor de portal. Op de portal staan belangrijke documenten als het overgangsreglement en het leerlingenstatuut.

Persoonlijke contacten

De mentor is voor de ouders/verzorgers de eerst aangewezen contactpersoon. Tijdens de eerste ouderavond maakt de mentor afspraken over de manier waarop hij of zij contact met ouders/verzorgers onderhoudt. Ouders/verzorgers die een andere medewerker willen spreken, kunnen via de receptie contact leggen.

Klachten en aansprakelijkheid

In een school waar veel leerlingen en medewerkers samen leven en werken, worden vaak keuzes gemaakt en beslissingen genomen, maar kunnen ook fouten worden gemaakt. Dat hoort bij een samenleving waarin verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt.

Op het IJsselcollege staan we open voor vragen, opmerkingen of klachten van leerlingen en ouders/verzorgers over het onderwijs of over de school. Daarvoor is de mentor of de vakdocent het eerste aanspreekpunt.

Als klachten over het onderwijs niet in het normale verkeer opgelost kunnen worden, hebben leerlingen en ouders/verzorgers de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de directie.

Komt u er samen niet uit of is het niet wenselijk de klacht in te dienen bij de directie? Dan kan de vertrouwenspersoon worden benaderd.

De vertrouwenspersoon denkt mee over verdere afhandeling van de klacht en kan eventueel doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

De complete klachtenregeling is in te zien op de portal van onze school. In deze regeling gaat het om klachten van leerlingen of ouders over beslissingen van het personeel, de directie of het bevoegd gezag op school.

BLICK heeft via de CED-groep een externe vertrouwenspersoon ingehuurd om ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen.

De vertrouwenspersoon is direct bereikbaar via:

 1. Het centrale e-mailadres: evp@cedgroep.nl
 2. BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel (schriftelijk via een gesloten envelop o.v.v. vertrouwenspersoon). De envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.


Klachtenregeling eindexamen

De klachtenregeling voor eindexamens is vastgelegd in het examenreglement. Het complete reglement is te vinden op de portal. Bezwaarschriften op basis van het eindexamenreglement kunnen worden ingediend bij de Commissie van beroep voor het Examen, Postbus 683, 2900 AR Capelle aan den IJssel.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Er is een landelijk meldpunt van de onderwijsinspectie. Hier kunnen leerlingen en ouders/verzorgers klachten melden over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, fysiek en psychisch geweld, discriminatie ofextremisme. Het telefoonnummer is: 0900 – 111 31 11.

Overige klachten

De landelijke klachtenregeling wordt gehanteerd voor overige klachten. Hierbij worden twee fasen onderscheiden.

 1. Regels voor interne conflicthantering
 2. Landelijke klachtencommissie
  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  Telefoon 030 – 280 95 90

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De school is verzekerd tegen ongevallenschade via een collectieve verzekering. Wanneer er materiële zaken van een leerling gestolen worden, is de school hier niet voor aansprakelijk. Wij adviseren deze dan ook zoveel mogelijk thuis te laten. Ook schade aan persoonlijke eigendommen (mobiele telefoon e.d.) valt niet onder deze verzekering.

Voor schade die door een leerling veroorzaakt is, zijn ouders/verzorgers aansprakelijk. Daarom adviseren we ouders altijd om een WA-verzekering af te sluiten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn wij verplicht voor een aantal processen binnen onze school, aan u toestemming te vragen om gegevens van u en/of uw kind te kunnen verwerken.

Deze toestemming is geldig voor de gehele schoolcarrière.

Door middel van een formulier vragen wij u wel of geen toestemming te verlenen. Het betreft processen die binnen onze school worden uitgevoerd (door de docent, het zorgteam, de administratie, etc.). Voor het uitwisselen van de gegevens van u of uw kind aan externe partijen (remedial teaching, huiswerkbegeleiding, etc.) moeten wij op het moment dat zich dat aandient apart toestemming aan u vragen.

Voor een aantal processen binnen onze school die we vanuit onze wettelijke verplichting moeten uitvoeren, hebben wij echter geen aparte toestemming van u nodig:

 • Voor het uitvoeren van onze taken maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem en een leerlingadministratiesysteem. In deze systemen nemen wij een (pas)foto van uw kind op ter identificatie. Deze (pas)foto wordt doorgaans door de schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar bij ons aangeleverd. Wij gebruiken deze (pas)foto ook op het schoolpasje.
 • Tevens zijn er binnen onze scholen zorgteams. Deze bestaan vaak uit een intern begeleider, een zorg coördinator, een mentor en een directielid. Binnen deze teams wordt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling besproken.
 • Door de digitalisering van lesmethoden moeten wij een beperkte gegevensset van uw kind (naam van uw kind, leerlingnummer en het lesresultaat) met de aanbieders van digitaal lesmateriaal uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk dat de leerkracht de voortgang van uw kind kan inzien binnen de lesmethode en heeft uw kind toegang tot het lesmateriaal.

Voor de onderstaande zaken hebben wij wel uw toestemming nodig:

 • Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor een openbare publicatie (bv schoolsite, facebook van school, brochures, drukwerk, media).
 • Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor interne publicaties (bv schoolportaal, nieuwsbrief van school, schoolkrant, personeelsnieuwsbrief)
 • Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor coaching of opleidingsdoeleinden. (bv lerarenopleiding (PABO), (interne) onderwijskundige coach)
 • Het delen van uw gegevens of die van uw kind met de schoolfotograaf (voor het leveren van de schoolfoto en de incasso).
 • Het delen van uw gegevens of die van uw kind met als doel aanmelding voor (buiten)- schoolse activiteiten. (schoolkamp, schoolreis, CJP-pas, sportdag, etc).
 • Het gebruik van uw gegevens of die van uw kind voor het samenstellen van klassenlijsten/telefoonlijsten. Dit betreft lijsten op papier die in de klas liggen of op de administratie van school

Beeldmateriaal:

Wij kunnen als school bij activiteiten waar (hulp)ouders of andere familieleden bij aanwezig zijn niet voorkomen dat leerlingen die niet gefotografeerd mogen worden van hun ouders tóch op foto’s of filmopnamen terechtkomen. Denk hierbij aan activiteiten die zowel binnen als buiten het schoolterrein worden gehouden zoals schoolreizen, diploma-uitreikingen of sportdagen. De enige oplossing voor dit probleem is een totaal verbod op het maken van foto’s of filmopnamen. Een dergelijke maatregel vinden wij niet proportioneel.

Als u genoemd formulier niet invult moeten wij dit als een Nee op alle vragen beschouwen en moeten wij een door ons ingevuld exemplaar (zonder uw handtekening) in onze administratie opnemen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u een andere voorkeur kenbaar wilt maken.

Samengevat

Herfstvakantie
Week 43

Kerstvakantie
Week 52 + 1

Voorjaarsvakantie
Week 9

Meivakantie
Week 16 t/m 18

Zomervakantie
Week 30 t/m 35

Vakantieregeling

Vakantiestartt/meinde
Herfstvakantiema 21 oktober 2019-vr 25 oktober 2019
Kerstvakantiema 23 december 2019- vr 3 januari 2020
Voorjaarsvakantiema 24 februari 2020vr 28 februari 2020
Tweede paasdagma 13 april 2020

MeivakantieMa 20 april 2020di. 5 mei 2020
Hemelvaartma 21 mei 2020- vr. 22 mei 2020
Tweede pinksterdagma 1 juni 2020-
Zomervakantiema 20 juli 2020- vr. 30 augustus 2020

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof voor leerlingen is alleen mogelijk in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij:

 • Ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
 • Huwelijk van familieleden;
 • Gezinsuitbreiding.

Goedkope vakantiemogelijkheden, een lang weekend met de familie in een huisje of eerder naar de wintersport om files te vermijden zijn volgens de wet geen gewichtige omstandigheden. 

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof vindt u een formulier op de portal. Wij verwachten dat u op tijd een aanvraag indient.