Onderwijs

Op het IJsselcollege geven we innovatief onderwijs. Leerlingen krijgen ‘gewoon’ les in de klas, maar krijgen daarnaast veel ruimte om hun eigen leerroute in te richten. Ook staan ze volop in verbinding met leerlingen van andere afdelingen. Zo kunnen we met en van elkaar leren. 

Voor het vakantie en vrije dagen beleid verwijzen wij u graag door naar de website van het ministerie.

Soorten onderwijs

Pro (praktijkonderwijs)

Het Praktijkonderwijs bestaat uit drie fasen. In deze fasen bereiden we leerlingen voor op de beroepspraktijk en leren we hen om straks in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Fase 1

Fase 1
Leerlingen krijgen theorievakken en oriënteren zich op praktijkvakken. Er wordt geoefend met arbeidsvaardigheden door binnen school activiteiten uit te voeren.

Op het gebied van sociale vaardigheden biedt de school de BAAZZ training aan, deze is speciaal voor het Praktijkonderwijs ontwikkeld.

Fase 2

Fase 2
Leerlingen oriënteren zich op de beroepspraktijk door deel te nemen aan de praktijkvakken. Ze maken kennis met de agrarische sector, techniek, detailhandel, horeca en facilitaire dienstverlening en ontdekken zo waar hun talenten liggen. Zodra de leerling er klaar voor is, zorgt het stagebureau voor een oriënterende stage.

Fase 3

Fase 3
Leerlingen kiezen twee specialisaties (agrarische sector, techniek, detailhandel, confectie, visagie, horeca of zorg) en gaan op stage binnen de gekozen sector. De leerlingen sluiten het praktijkprogramma af met een praktijkexamen en kunnen zo één of meer branchecertificaten behalen.

De leerling kiest twee specialisaties in leerjaar 4 en één specialisatie in leerjaar 5:

Consumptieve techniek
Groen
Zorg & Welzijn
Techniek
Verkoop

AVO bestaat uit Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij

Hieronder vindt u een overzicht van de vakken en lesuren:

vak1PR2pr2pr+3pr3pr+4pr4pr+5pr5pr+6pr
BV242 2 1
Cons Br2 2 2 2 3
Eng2 1 2 1 1
Facilitair 2 2
Groen 2 1
Inf2 2 1 1 1 1 1
LO4 3 3 2 2 2 2
Burg.22 2 1 1 1 2 13
Mu 1 1 1
Ned3 4 5 3 4 2 3 1 3
Ogk4 2 2 2 2 2 1 1
Plant Dier2 2 2
Rek Wi3 4 5 2 3 1 4 1 3
Stage 8 8 1616241632
Techniek2 2 2 2 2
Verk Pr2 2 2
Zorg wel 2 2
Works 2 2
Zelfverz2
Specialisatie 7 7 7 7
Totaal: 33333332333233373233

Plaatsing op een school voor Praktijkonderwijs kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring van Samenwerkingsverband Koers VO. De school verzorgt deze aanvraagprocedure.

Vmbo (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) 

Met een diploma basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo (Middelbaar beroeps onderwijs) niveau 1 en 2. Met een diploma kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen doorstromen naar het MBO niveau 3 en 4. Het vmbo duurt in totaal 4 jaar.

In klas 1 en 2 van het vmbo besteden we veel aandacht aan Nederlands en rekenen/wiskunde. We geven extra lessen in deze vakken, omdat voor alle leerlingen hoge eisen gelden voor taal en rekenen. Daarnaast geven we beeldende vorming-, muziek- en dramalessen voor een brede ontwikkeling.

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen Praktisch Profielvak Oriëntatie (PPO). Tijdens PPO maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepsopleidingen (= profielvakken) die ze in de bovenbouw kunnen kiezen.

Aan het einde van het tweede leerjaar maken leerlingen met de school de keuze voor de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
Daarnaast kiezen de leerlingen uit één van de 7 profielvakken: Economie en ondernemen (EO), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), Zorg en welzijn (ZW), Produceren, installeren en energie (PIE), Mobiliteit en transport (M&T), Media, Vormgeving en ICT (MVI), Dienstverlening en producten (D&P).

Ieder profielvak bestaat voor de helft uit verplichte modulen en voor de helft uit door de leerling zelf te kiezen keuzedelen. Leerlingen kunnen per vak eindexamen doen op verschillende niveaus.

Hieronder vindt u een overzicht van de vakken en lesuren:

Document Lessentabel Vmbo

LESSENTABEL VMBO

* = cluster

vak 
1bb1kb2bb2KB3bb3kb3bb3kb3bb3kb4bb4kb4bb4kb4bb4kb


EcEcTkTkZwZwEcEcTkTkZwZw
ne 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
fa
du
2
2
3* 3*3*
en 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SP

FILILT GSAK
MA
222222

MA K2 2 3*3*
WI-AC 54434 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5
WI-B

RE2*2* 2*2*2*2* 2*2*
NASKBI3 3 3 4
NLTEC

3 3 3 3
BECO
(M&O)**
LO 33332 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KUNSTTE 1111HA 1 1 1 1
DR 1111BV
CKV 1 1 1 1 1 1
MU 1 1 1 1
TN
MM 333 3
NSTK 3 3 3 3
NZ 2 2 2 2
NA/SK 3 3 2 3
PPO 2 2
Afdelingsvak  131313131313131314131313
SG
Studievaardigheden 1 1 1 1
KWT 22 2 2
ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Totaal:  33333232323232323232303130313032

3333
31
31

Mavo (Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs)

Met een mavo-diploma kunnen leerlingen studeren aan het mbo (middelbaar beroeps onderwijs) of doorstromen naar klas 4 van de havo-afdeling. De mavo duurt in totaal vier jaar. 

Alle leerlingen starten in een mavo/havo brugklas. Aan het eind van het schooljaar geeft de school advies over een vervolg op de mavo of havo. 

In de tweede klas maken de leerlingen die naar mavo 3 gaan al een eerste vakkenkeuze: uit tien vakken kiezen zij er vijf. Daarnaast is er een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding. 

Het vakkenpakket in het eindexamenjaar (mavo 4) is opgebouwd uit drie delen:

 • Gemeenschappelijk deel –> de verplichte algemeen vormende vakken;
 • Sectorenkeuze -> leerlingen maken een keuze uit drie sectoren (techniek, zorg en welzijn of economie) en kiezen daar twee vakken bij;
 • Vrije keuze -> leerlingen kiezen twee extra vakken, los van hun sectorkeuze. Onze leerlingen kiezen altijd een extra examenvak, wat hen een sterkere basis geeft.

Havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

Met een havo-diploma kunnen leerlingen studeren aan hbo (hoger beroepsonderwijs) of doorstromen naar klas 5 van de vwo-afdeling. De havo duurt in totaal vijf jaar.

Tijdens het eerste schooljaar zitten de havoleerlingen in een mavo/havo klas en een havo/vwo klas. Aan het eind van het leerjaar adviseert de school over een vervolg op de havo of een andere afdeling.

In klas 3 bereiden de leerlingen zich voor op de bovenbouw. De lesstof wordt intensiever en biedt meer verdieping. Samen met de decaan bepalen de leerlingen hun toekomstmogelijkheden. Aan de hand hiervan kiezen zij het profiel voor het eindexamen.

Het vakkenpakket in havo 4 en havo 5 is opgebouwd uit drie delen:

 • Gemeenschappelijk deel –> de verplichte algemeen vormende vakken;
 • Profielkeuze -> leerlingen maken een keuze uit vier profielen (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek) en de daarbij horende vakken;
 • Vrije keuze -> leerlingen kiezen een extra vak, los van de profielkeuze.

Vwo (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)

Met een vwo-diploma kunnen leerlingen studeren aan de universiteit of kiezen voor een opleiding op het hbo (hoger beroeps onderwijs). Het vwo duurt in totaal zes jaar.

In de klassen 1 tot en met 3 van het vwo werken leerlingen aan de kerndoelen van de onderbouw. Leerlingen doen vakkennis op en leren (vakoverstijgende) vaardigheden, maar besteden ook aandacht aan de samenhang tussen de vakken en aan de relatie met de wereld om hen heen. De kerndoelen kunnen voor de meeste vakken in ongeveer twee jaar worden behandeld, waardoor er veel tijd is voor verdieping.

In klas 3 bereiden de leerlingen zich voor op de bovenbouw. Samen met de decaan bepalen de leerlingen hun toekomstmogelijkheden. Aan de hand hiervan kiezen zij het profiel voor het eindexamen.

Het vakkenpakket in leerjaar 4 tot en met 6 is opgebouwd uit drie delen:

 • Gemeenschappelijk deel –> de verplichte algemeen vormende vakken;
 • Profielkeuze -> leerlingen maken een keuze uit vier profielen (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek) en de daarbij horende vakken;
 • Vrije keuze -> leerlingen kiezen een extra vak, los van de profielkeuze. 

Het IJsselcollege biedt naast de reguliere vwo-vakken ook lessen Spaans.

Hieronder vindt u een overzicht van de vakken en lesuren:

Lessentabel mavo/havo/vwo

* = cluster

Vak1km1MH1HV1VW2MA2mH2hV2VW3MA3HA3VW4MA4HA4VW5HA5VW6VW
ne4333333333432,5332
fa33 3322224*2,52,54*3*2,5*3*3*3*
du 3 3 3 2,54*2,52,5*4*3*2,5*3*3*3*
en3 3 3 3 3 3 3 33 3 43 2,533 2
sp
11 2 2 2*2 2,5*2,5*3*3*3*
fi
li 1 1 1 1 1
lt 1 1 1 1
gs2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3*2*3*3*3*
ak2  22 2 2 2 2 2 4*22 4*3*3*3*3*3*
ma 2 2 2
wi-AC4 4 4 4 33 3 3 3 3 3 4*3*3*3*3*3*
wis-b 4*4*3*4*4*
re 0,5 0,5 0,5
na 2 2 2 2 3*2 2 4*3*3*4*3*4*
sk
2 2 2 4*3*3*3*3*3*
bi222 2 2 2 2 3* 4*4*3*4*3*3*
nlt 3*2*2*3*2,25*
ec 1 1 3 2 2 4*3*3*4*3*4*
BECO  (m&o) 3*2*3*3*2*
lo3 3 3 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
kunst 1*1* 1*1*1*
te111 1 1 1 1 1 2*1 1 3*
ha1 111 1 1 1 1 2*1 1 3*
bv 3*3*3*3*3*
ckv 1 2 1 1
mu1 1 1
tn2 2 2 2 11 1 1 1*
sg 0,5
studie-
vaardigheden
1 11 11 1 1
KWT22 2 2 2 2 2 2 2 2
ml1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAAL:3232323232323332,5* 3133* * ** *

Onderwijskundige ontwikkelingen

PRO, PRO+ EN ENTREEOPLEIDING

PRO, PRO+ EN ENTREEOPLEIDING

In de bovenbouw ontwikkelt onze school nieuwe programma’s voor landelijk erkende branchecertificaten. Zo kunnen we nog meer verschillende branchecertificaten aanbieden aan onze leerlingen.

Daarnaast heeft de school een schoolrestaurant voor gasten van buiten, waardoor onze leerlingen in een levensechte omgeving de praktijk kunnen leren.

Het aantal leerlingen dat met succes deelneemt aan een examen voor een branchecertificaat stijgt.

In alle leerjaren werken de mentoren en stagebegeleiders met de leerlingen aan het vullen van het portfolio en het opstellen van een individueel ontwikkelplan (IOP). In het eerste leerjaar werken we met het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP). Hierin staat beschreven welke doel de leerling wil bereiken aan het einde van zijn schooltijd (uitstroomperspectief) en hoe wij daar met elkaar naartoe werken. In ons nieuwe leerlingvolgsysteem Presentis worden de vorderingen van de leerling gevolgd en kunnen de leerlingen en ouders/verzorgers meekijken.

Al meer dan vijf jaar hebben wij een succesvolle PrO+ leerlijn. Leerlingen die dit programma volgen, halen bij ons hun entree-opleiding waarmee ze vervolgens kunnen instromen op een niveau-2 opleiding.

Voor de algemeen vormende lessen in de onderbouw hebben we de aanpak voor taal, rekenen en burgerschap verbeterd. Er is een nieuwe lessenserie voor het domein vrije tijd ontwikkeld.

VMBO

VMBO

Nederlands en rekenen
Op het vmbo hebben we extra aandacht voor de Nederlandse taal en rekenen, zodat leerlingen het landelijk vastgestelde niveau halen als zij eindexamen doen.

Onze eigen expertgroep rekenen werkt daarom aan een programma basisvaardigheden rekenen voor alle leerjaren. In leerjaar 1 tot en met 4 is het vak wiskunde/rekenen met een uur per week uitgebreid. Alle leerlingen werken met het digitale rekenprogramma Got It. Ook thuis kunnen de leerlingen met dit programma hun rekenvaardigheden verbeteren.

Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP)
Heeft een leerling meer dan de basisondersteuning nodig, dan wordt er een OPP opgesteld.

Onze docenten geven les op verschillende niveaus in de klas, zodat alle leerlingen hun eigen doelen kunnen bereiken. De docenten werken aan het versterken van de basisvaardigheden die daarvoor nodig zijn. 

MAVO, HAVO, VWO

MAVO, HAVO, VWO

Onze leerlingen zijn kinderen van de 21eeeuw. Zij hebben andere studiebehoeften dan hun voorgangers. We vernieuwen continu ons onderwijsprogramma om nog beter te kunnen inspelen op de behoeften van deze nieuwste generatie leerlingen.

Digitaal lesmateriaal
We zetten versterkt in op het gebruik van digitale middelen: papieren boeken worden deels vervangen door digitale leermiddelen, docenten gebruiken het smartboard, leerlingen leren op hun eigen niveau dankzij speciale computerprogramma’s.

Alle leerlingen krijgen toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Daarop vinden zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers studiewijzers, digitale leerlijnen, huiswerk en feedback.

Alle leerlingen gebruiken inmiddels in en buiten de lessen een laptop.

Maatwerk per leerling
De mogelijkheden om iedere leerling op zijn eigen niveau te laten werken, nemen toe door het gebruik van digitale programma’s. Dat maatwerk is nodig omdat geen leerling gelijk is.

Extra uitdaging (mastermodules)
Onze leerlingen hebben ons duidelijk gemaakt dat zij niet alleen meer uitgedaagd willen worden, ook hebben zij behoefte aan meer keuzemogelijkheden en meer verantwoordelijkheid in hun programma. Daarom bieden we in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3 havo en vwo en leerjaar 1 en 2 mavo en vmbo bk) mastermodules (vakoverstijgende programma’s).

Universumschool

We zijn een Beter Bètaschool. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor techniek en de Bètavakken. In de bovenbouw kunnen zij kiezen voor het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie).

De school neemt deel aan het samenwerkingsverband Beter βèta, met onder andere de TU Delft.

Moderne vreemde talen
De vorderingen op het gebied van moderne vreemde talen houden we bij aan de hand van het ERK, het Europees ReferentieKader. In alle toetsen in de onder- en bovenbouw laten we de leerlingen zien op welk niveau zij presteren.

Samenwerkingen
Wij werken intensief samen met hbo, universiteit en het bedrijfsleven. Regelmating ontvangen wij gastdocenten op school. Met ons Beter Bèta en Econasium onderwijs bieden wij onze leerlingen een extra uitdaging op het gebied van science en economie. Leerlingen bezoeken regelmatig colleges en congressen.

Econasium
Het IJsselcollege draagt het predicaat Econasium. Hiermee bieden wij getalenteerde vwo-scholieren met een wiskundeknobbel en interesse in economie een extra programma om op een uitdagende manier kennis te maken met een universitaire economische studie.

Het programma is opgesteld in samenwerking met Tilburg University (TiU). Het loopt van januari klas 4 tot januari klas 6. Van januari klas 4 tot januari klas 5 volgen de leerlingen de cursus Statistiek voor het Econasium, waarin ze bepaalde statistische technieken leren. Daarna volgen ze een aantal colleges op de universiteit waarin thema's binnen de economie, bedrijfseconomie en econometrie besproken worden die zich lenen voor een Profielwerkstuk en een aantal bijeenkomsten over de aanpak van een werkstuk en het zoeken van literatuur.

Bayards
Het IJsselcollege heeft een samenwerkingsovereenkomst met Bayards, een internationaal bedrijf gevestigd in Nieuw Lekkerland, gespecialiseerd in aluminiumproducten.

De samenwerking is tot stand gekomen dankzij bemiddeling door Jet-Net. Jet-Net en Bayards willen leerlingen helpen bij het maken van een studiekeuze en het kiezen van een beroep. Ook willen zij graag leerlingen stimuleren te kiezen voor bèta onderwijs, omdat de technische sector voortdurend op zoek is naar talent.
In eerste instantie is de samenwerking gericht op leerlingen uit 4 havo en 5 vwo (NT). In een later stadium is het de bedoeling de samenwerking ook te richten op onze vmbo leerlingen.

Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt een verdere impuls gegeven aan ons bèta onderwijs. Voor zowel de leerlingen als medewerkers zijn er veel voordelen. Er wordt gedacht aan workshops, gastlessen, bedrijfsbezoeken, beroepenvoorlichting, mogelijkheid tot profiel/sectorwerkstuk onderzoek en integratie in de les (krachten/materialenleer).

Bibliotheek op school
Alle leerlingen van Het IJsselcollege kunnen gratis lid worden van Bibliotheek aan den IJssel. Op onze school is een volwaardige schoolbibliotheek ingericht, met een digitaal bibliotheeksysteem en een aantrekkelijke, op maat samengestelde actuele collectie boeken.

Aantoonbare kwaliteitsverbetering onderwijs en stimuleren van lezen

Onze school heeft een vaste onderwijsspecialist van de bibliotheek toegewezen gekregen. Samen met de leescoördinatoren (docenten van onze school, die nauw samenwerken met de onderwijsspecialist van de bibliotheek) gaat zij voor meetbare resultaten. Elk jaar wordt er daarom naar aanleiding van de leesmonitor een op maat gemaakt activiteitenplan samengesteld. Zo werken we continu op de meest effectieve wijze samen aan leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Leerlingbegeleiding

Leerlingen kunnen bij ons op verschillende niveaus en op maat onderwijs volgen dat precies bij hen past. Hierbij worden ze in school begeleidt door de volgende personen.

De docent

Onze docenten bieden de ondersteuning en begeleiding die iedere leerling in de klas nodig heeft. Als er problemen zijn met een leerling of een groep leerlingen, neemt de docent contact op met de mentor. Onze docenten volgen het gedrag en de ontwikkeling van de leerling in het logboek van het leerlingvolgsysteem (LVS), zodat actie kan worden genomen bij een achterstand of juist voorsprong in de ontwikkeling.

De mentor

De mentor is voor de leerling, maar ook voor de ouders/verzorgers de belangrijkste contactpersoon in de school. Niet alleen houdt hij of zij de studieresultaten in de gaten, de mentor is voor de leerling ook de aangewezen persoon als er problemen zijn. De mentor onderhoudt de contacten met de afdelingsleider en de ouders/verzorgers. 

Elke klas heeft een eigen mentor die ook de leefstijllessen verzorgt. In het programma van de leefstijllessen is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, het groepsproces, loopbaanoriëntatie, keuzeproces en studievaardigheden.

De naam van de mentor van uw kind kunt u vinden in Magister, onder de basisgegevens. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met school.

De sectordirecteur

Het IJsselcollege heeft drie sectordirecteuren, zie hieronder. De sectordirecteur heeft de dagelijkse leiding over een team van docenten en mentoren. Voor de leerling en ouders/verzorgers is de sectordirecteur na de mentor de belangrijkste contactpersoon. De sectordirecteur onderhoudt een nauw contact met de mentor over de ontwikkeling en schoolvorderingen van iedere leerling in de groep.

Sectordirecteur PRO – mevrouw M. Heerdink
Sectordirecteur vmbo – de heer R. Schriel
Sectordirecteur m/h/v - de heer A.M.J. Katz MSc

De afdelingscoördinatoren(alleen op de Pelikaanweg)

 • De heer B. van Woudenberg – na de mentor aanspreekpunt voor ouders van leerlingen van leerjaar 1 en 2 mhv en voor nieuwe aanmeldingen (intake) leerjaar 1;
 • Mevrouw H. Verweij – afdelingscoördinator vmbo: leerlingenzaken & mentoraat leerjaar 2 en 3 en 4 vmbo
 • De heer R. Kroon – afdelingscoördinator vmbo: leerlingenzaken & mentoraat leerjaar 2, 3 en 4 

Decanaat (ALLEEN OP DE PELIKAANWEG)

De mentor is de eerst aangewezen persoon voor vragen over studie- en beroepskeuze. In de mentorlessen besteedt de mentor regelmatig aandacht aan Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De schooldecanen zorgen ervoor dat de mentoren hierbij over een goed lesprogramma beschikken. Zowel leerlingen als hun ouders/verzorgerskunnen ook direct bij de decanen terecht met vragen over het kiezen van een sector of een profiel, het kiezen van een vervolgopleiding, de inhoud van beroeps- en universitaire opleidingen en studiefinanciering.

Vmbo – de heer E. Stokroos
Mavo/havo/vwo – de heer drs. G.P. Roos


Veiligheid

Het IJsselcollege hecht bijzonder grote waarde aan veiligheid op de locaties. Naast de inzet van personeel tijdens pauzes, staan er ook veiligheidscamera’s opgesteld rond het gebouw. Hier gaat een preventieve werking van uit.

Tijdens de leefstijllessen leren de leerlingen welke rol zij zelf hebben in het creëren van een veilige sfeer op school. We bespreken diversiteit en de negatieve gevolgen van pesten. We hanteren een anti-pest protocol (te vinden op portal en website). Daarnaast zijn er speciale projecten over de gevaren van alcohol en drugs. Contactpersoon in deze is de zorgcoördinator.

De school neemt deel aan het overleg van de werkgroep Veilige School. In deze werkgroep overleggen de scholen voor voortgezet onderwijs met de gemeente Capelle aan den IJssel, het OM en de Politie over veiligheid op scholen. Daaruit is een aantal afspraken voortgekomen, zoals het incidenteel controleren van de kluisjes. Verder is er een goed contact met de wijkagent.

Docenten van praktijkvakken besteden extra aandacht aan het veilig gebruiken van machines en apparaten. Voor het gebruik van bepaalde apparatuur is het dragen van veiligheidskleding noodzakelijk. In de bovenbouw van het vmbo moeten leerlingen in de technische afdelingen zelf zorgen voor de in het praktijklokaal verplichte veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. In overige praktijklessen zijn incidenteel veiligheidsbrillen nodig. De school zorgt ervoor dat deze brillen aanwezig zijn in het lokaal. Van de leerlingen verwachten we dat zij in alle gevallen de veiligheidsinstructies van de docent opvolgen.

ZORG

Op school hebben we de ondersteuning voor leerlingen georganiseerd in een duidelijke zorgstructuur, samengevat in de drie zogenoemde ondersteuningslijnen:

1elijn: docent/mentor/conciërge/sectordirecteur

De eerste lijn zorg is de basisondersteuning. Denk daarbij aan de docent die een leerling met eenvoudige leerproblemen helpt, de mentor die tijdens leefstijllessen alledaagse problemen bespreekt of de conciërges, die de leerlingen veelal buiten de lessen treffen.
Dankzij actief en direct contact met de ouders/verzorgers en door regelmatig docentenoverleg te houden, vinden we voorde meeste kleine problemen vaak een passende oplossing.

2elijn: het interne ondersteuningsteam of begeleidingscommissie

Soms is er voor het aanpakken van een leer- of een gedragsprobleem extra hulp nodig. Hiervoor wordt het interne ondersteuningsteam ingeschakeld. Dit team analyseert de zorgsituatie en geeft de betrokken docent(en) advies over de aanpak of helpt bij het oplossen van het probleem. Het ondersteuningsteam bestaat uit de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, afdelingscoördinatoren en op afroep zijn andere disciplines zoals een remedial teacher en een gedragswetenschapper beschikbaar.

3e lijn: het schoolondersteuningsteam

Wanneer de problemen complex zijn of de aanpak niet het gewenste effect heeft, kan de zorgcoördinator voor verder advies terecht bij het zorgondersteuningsteam.Dit team bestaat uit interne en externe specialisten op het gebied van leerlingenzorg, zoals de schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar en de jeugdverpleegkundige van het CJG. Het IJsselcollege heeft een eigen orthopedagoog/psycholoog in dienst.

Daarnaast bieden we zorg op de volgende gebieden:

Brugklasgesprek met de jeugdverpleegkundige

In de brugklas worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Het gesprek gaat bijvoorbeeld over gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. De leerling kan altijd bij de jeugdverpleegkundige terecht met vragen over gezondheid en opgroeien. Zij geeft tips en adviezen en doet zo nodig onderzoek of verwijst door. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De jeugdverpleegkundige werkt nauw samen met andere specialisten op het gebied van jeugdgezondheidszorg in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Een leerling kan bij ziekteverzuim aangemeld worden voor een gesprek. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd middels een brief.

Bij het CJG kunnen ouders/verzorgers en kinderen ook rechtstreeks terecht met vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid of voor advies, ondersteuning en hulp op maat.

Begeleiding bij dyslexie

Leerlingen van klas 1, 2 en 3 nemen deel aan de cito-vas. Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat een leerling mogelijk dyslectisch is. In zo’n situatie biedt de school ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoeken die kunnen leiden tot een dyslexieverklaring. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring stelt de mentor in overleg met deskundigen vast welke ondersteuning nodig is door middel van een dyslexiecontract.

Schoolmaatschappelijk werk

Het IJsselcollege beschikt op beide locaties over schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen die zijn doorverwezen door de ondersteuningscoördinator. De schoolmaatschappelijk werker heeft binnen de school ook een adviserende rol naar docenten bij eventuele problemen met een leerling. Leerlingen of de ouders/verzorgers kunnen via de ondersteuningscoördinator ook zelf een beroep doen op de hulp van de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen kortdurend in de school of zorgt voor verwijzing naar een andere vorm van hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker neemt bij leerlingen onder de 16 jaar contact op met de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Voor het vmbo, mavo, havo en vwo werkt de school met een schoolmaatschappelijk werker van Enver. Voor het Praktijkonderwijs werkt de school met een schoolmaatschappelijk werker van stichting MEE. De schoolmaatschappelijk werkers werken nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Regeling hulp aan zieke leerlingen

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een leerling, ziek of niet, ligt wettelijk gezien altijd bij de school waar de leerling staat ingeschreven. De mentor is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling en de ouders/verzorgers. Hij informeert de sectordirecteur en de ondersteuningscoördinator en zorgt voor een regeling voor het huiswerk. Wanneer leerlingen veelvuldig ziek zijn, vraagt de school de jeugdverpleegkundige van het CJG om advies. De ondersteuningscoördinator meldt de leerling bij de consulent van Koers-Vo voor advies na toestemming van ouders. Er kan ook een medewerker van cluster 3 worden ingezet.

Vragenlijst over sombere gedachten en gevoelens

In de tweede klas vullen alle leerlingen een vragenlijst in over sombere gedachten en gevoelens. Als uit de vragenlijst blijkt dat een jongere hier veel last van heeft, wordt hij of zij uitgenodigd voor een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker of een medewerker van het CJG. Soms is één gesprek voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig of is een verwijzing nodig voor verdere hulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met de jongere en de ouders/verzorgers.

Themales

In de derde klas krijgen de leerlingen een themales van een jeugdverpleegkundige en jeugd- en gezinscoach van het CJG. Thema’s zijn bijvoorbeeld seksualiteit, gezonde leefstijl of middelengebruik. In overleg met de mentor wordt besloten welk thema het beste aansluit bij de klas. Als jongeren extra vragen hebben, is een individueel gesprek mogelijk.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Binnen het IJsselcollege Pelikaanweg is de Aandachtsfunctionaris mevr. N. Verburg onze ondersteuningscoordinator.

Samenwerking

Het IJsselcollege werkt samen met de volgende organisaties:

 • SWV Koers VO: Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.
 • Alleen jij bepaalt: Biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding.
 • Goal Setting Program: Dit goalsetting programma voortgezet onderwijs (GSP VO) heeft als primair doel de motivatie en schoolprestaties te verbeteren bij kansarme leerlingen, die vanwege hun sociaal-economische achtergrond een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben.

Overzicht zorgteam

Wiekslag
ZorgcoördinatorMevrouw J. van Dulmen
mevrouw L. Leen-Wursten
Schoolmaatschappelijk werkMevrouw M. van Huijgenvoort
JeugdverpleegkundigeMevrouw S. Sibrijns
Orthopedagoog/psycholoogMevrouw J. Haan
Remedial Teacher/logopedisteMevrouw M. Struik
Pelikaanweg
ZorgcoördinatorMevrouw N. Verburg
Schoolmaatschappelijk werkMevrouw A. van der Hoeven
OrthopedagoogMevrouw J. Haan
JeugdverpleegkundigeMevrouw S. Sibrijns
Mevrouw H. Saydogan
LeerlingbegeleidingMevrouw E. Weers

Begeleider Passend Onderwijs/Voortijdig schoolverlaters coach

De heer J. van Driel


Onderwijsresultaten

Het IJsselcollege verbetert jaarlijks de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Hierdoor beoordeelde de inspectie de hele school al met een voldoende. Door de stijging van de kwaliteit van het onderwijs, verwachten we de komende jaren ook verbetering te zien in de eindexamenresultaten. Alle actuele resultaten kunt u vinden op Scholen op de Kaart.

Oordeel inspectie 2019

De inspectie beoordeelde de kwaliteit van de havo in 2019 onvoldoende omdat de resultaten over 3 jaar gemiddeld onder de norm uitkomen die de Inspectie stelt. Hierbij is gekeken naar het rendement van de onderbouw, het rendement van de bovenbouw, de cijfers van het centraal examen en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het landelijke cijfer voor het centraal examen.

NiveauOordeel
vmbo-bblvoldoende
vmbo-kblvoldoende
mavovoldoende
havoonvoldoende
vwovoldoende

Behaalde certificaten Praktijkonderwijs

CertififaatAantal leerlingen
Bosmaaien6
B-VCA6
Horeca-dlt-
Entree MBO115
Horeca BAS-waa7
Horeca KAS-waa7
Rekendiploma 1f (IVIO)-
Verkoop26
Verkoop balie6
Schoonmaak in het groothuishouden7
Werken in de zorg2
Visagie-

Eindexamen

In schooljaar 2018-2019 werden onderstaande examenresultaten behaald.

Doorstroming

De determinatie van leerlingen in de brugklas is een belangrijk startpunt voor een goede doorstroming. Zo’n vlotte doorstroming zegt veel over de kwaliteit van een school, maar niet alles. Het IJsselcollege biedt ambitieuze leerlingen graag de kans om op te stromen. Daardoor kunnen zij iets meer tijd kwijt zijn, voordat zij bijvoorbeeld hun havo- of vwo-diploma in bezit hebben. Hieronder geven we de doorstroming in het verslagjaar op de Pelikaanweg.

Ijsselcollege PelikaanwegVMbo-bblVMBO-KBLmavohavovwo
percentage leerlingen in jaar 3 zonder zittenblijven9810085100100
Percentage leerlingen van jaar 3 naar diploma zonder zittenblijven8379807359
Bron: opbrengstenkaart 2015 onderwijsinspectie

Overig

Koers VO

Onze school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband Koers VO. Bij dit samenwerkingsverband zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam en omstreken aangesloten. De aangesloten scholen bieden opleidingen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Verzuimbeleid

De basis van het verzuimbeleid wordt gevormd door overheidsregelgeving. De uitvoering van het verzuimbeleid is vastgelegd in het verzuimprotocol. De school specifieke maatregelen zijn geformuleerd binnen de volgende kaders:

 • De school heeft duidelijk beleid op dit punt en voert dat uit.
 • Er is binnen de wettelijke kaders waar mogelijk ruimte voor herstelrecht.
 • Het informeren van ouders/verzorgers is een kernwaarde in dit beleid.
 • De mentor heeft een belangrijke taak in het kader van de pedagogische relatie met de leerling en relatie met ouders/verzorgers.
 • Er zijn sancties om onrechtmatig verzuim in tijd in te halen en te leren van het ongewenste verzuimgedrag.
 • De leerling is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afgesproken sancties op het juiste moment.
 • Leerlingen van 18 jaar en ouder worden zelf benaderd omtrent hun verzuim en niet meer gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden om het verzuimbeleid te laten functioneren:

 • De dagelijkse uitvoering wordt door een of meerdere verzuimmedewerkers verricht.
 • De mentor bespreekt met de ouders/verzorgers het verzuim. In het protocol zijn daarvoor de bespreekmomenten benoemd.
 • De verzuimcoördinator voert de regie op het uitvoeren van het verzuimbeleid (de verzuimcoördinator is de zorgcoördinator op de locatie).
 • Mentor, verzuimcoördinator en afdelingsleider zorgen voor tijdige bespreking van de betrokken leerling in het zorgadviesteam.
 • Verzuimcoördinator en afdelingsleider verzorgen tijdig de verplichte meldingen bij de leerplichtambtenaar.
 • Er zijn standaard e-mails en brieven die worden gebruikt voor berichtgeving omtrent het verzuim.
 • Ten behoeve van de uitvoering is er voor de verzuimmedewerker(s) een handleiding.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut kunt u vinden op onze portal en website.